يک قطره از قبیله‌ی بارانبا مرغ تشنه گفت:"سیراب باد مزرعه‌ی تنگ سینه‌ات"(از محمد زهری)
/ 1 نظر / 14 بازدید
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
1 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
2 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
7 پست
مرداد 85
7 پست
تیر 85
10 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
10 پست
بهمن 84
6 پست
دی 84
5 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
5 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
3 پست
مرداد 84
4 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
3 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
4 پست
آبان 83
5 پست
مهر 83
5 پست
شهریور 83
5 پست
مرداد 83
4 پست
تیر 83
1 پست
اسفند 82
5 پست
بهمن 82
10 پست
دی 82
3 پست
آذر 82
1 پست
آبان 82
6 پست
مهر 82
8 پست
شهریور 82
9 پست
مرداد 82
6 پست
تیر 82
5 پست
خرداد 82
8 پست